1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym store.i-ams.pl (zwany dalej STORE AMS) prowadzony jest przez firmę AMS International Sp. z o. o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Numer KRS: 0000572176, REGON: 362408232, NIP: 5213704839, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego 4F/3; 05-077 Warszawa Wesoła, adres poczty elektronicznej kontakt@store.i-ams.com
 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 • Definicje:
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym usługa dostawy subskrypcji na ograniczony czas, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Sprzedawcą. Dostępne są następujące okresy trwania subskrypcji na każdy z produktów:
  • Kwartał – 90 dni liczony od daty otrzymania informacji mailowej od producenta oprogramowania z informacją o rozpoczęciu trwania biegu subskrypcji,
  • 1 rok – 365 dni liczony od daty otrzymania informacji mailowej od producenta oprogramowania z informacją o rozpoczęciu trwania biegu subskrypcji,
  • 2 lata – 730 dni liczony od daty otrzymania informacji mailowej od producenta oprogramowania z informacją o rozpoczęciu trwania biegu subskrypcji,
  • 3 lata – 1095 dni liczony od daty otrzymania informacji mailowej od producenta oprogramowania z informacją o rozpoczęciu trwania biegu subskrypcji,
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: store.i-ams.com
 • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – AMS International Sp. z o. o. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Numer KRS: 0000572176, REGON: 362408232, NIP: 5213704839, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego 4F/3; 05-077 Warszawa Wesoła, adres poczty elektronicznej kontakt@store.i-ams.com .
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  • „Store AMS” jest platformą internetową, za pośrednictwem której użytkownicy mogą składać zamówienia na nabycie sprzętu, materiałów eksploatacyjnych oraz oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla systemów CAD/CAM/CAE branży projektowej (software), jak również sprzętu komputerowego (hardware).

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • W Store AMS dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.
  • Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  • Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@store.i-ams.com .
  • Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 • Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.    WARUNKI ZWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i nie zawiera podatków. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ PRODUKT

 • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • Płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy (Bank Pekao S.A., Numer rachunku 20 1240 2702 1111 0010 6393 5586).
  • pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
 • W przypadku wyboru przez Klienta/Konsumenta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.    SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 • Termin realizacji zamówienia, czyli dostarczenia produktu do Klienta, wynosi do 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności od Klienta.
 • Dostawa odbywa się drogą elektroniczną. Klient otrzymuje na wskazany w Formularzu Zamówień adres mailowy wiadomość elektroniczną od producenta oprogramowania, która zawiera informacje o zamówionej usłudze, numery seryjne licencji oraz termin zakończenia subskrypcji.

6.    ZWROTY I REKLAMACJE

Prawa odstąpienia od umowy dostarczenia treści cyfrowych – Towarów w wersji elektronicznej (ESD)

 • Prawo odstąpienia od zawartej z AMS International SP. z o.o. umowy przysługuje w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas – AMS International ul. Mazowiecka 36, 05-077 Warszawa Wesoła, tel. 22 299 09 79, email: biuro@i-ams.com – o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 • Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Informujemy, że prawo do zwrotów oprogramowania komputerowego i treści cyfrowych zakupionych na odległość, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, jest ograniczone. Zgodnie z art. 38 pkt 13 konsumentowi/ Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Licencje towarów w wersji elektronicznej (ESD) są imienne i wystawiane dla jednego konkretnego użytkownika końcowego, dlatego stanowią usługę, która po opłaceniu zamówienia nie podlega anulowaniu, zwrotowi czy reklamacji.
 • Store AMS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z błędnie wypełnionych danych do licencji.

7.    GWARANCJA

 • AMS International nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji.
 • Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w umowach licencyjnych poszczególnych Towarów.

8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.